Complesso residenziale commerciale sito in Via Bakhrushina

EnergoGarantKapitalStroj

Mosca

Vbogachkin

2001

1400 m2

Scheuco FW 50, RS 70

©2012 VELKO
141070, Pionerskaya street, 4
Moscow region, Korolev